Miljöprogram 2019-2022, Miljömål för Kumla kommun 

Inledning 

Guiden är indelad i flera kapitel för att lättare hitta det som eftersöks i miljöprogrammet. Guiden ska fungera som ett verktyg för varje ansvarig kommunal nämnd och helägd kommunalt bolag att se sina ansvarsområden och vilka mål som varje berörs av. 

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till miljöprogrammet, dess uppbyggnad och koppling till andra kommunala program.

Därefter finns information om de mål som vi gemensamt arbetar för att uppnå på global, nationell och regional nivå.


Uppdelning

Fokusområden

Miljöprogrammet är uppdelat i sex fokusområden med ett antal lokala miljömål. För att nå målen både lokalt som globalt finns aktiviteter kopplade till målen och vem eller vilka som är ansvariga att genomföra dessa. Ansvariga kommunala nämnder och helägda bolag behöver inom sin verksamhet ta fram handlingsplaner eller liknande att arbeta efter. Varje fokusområde presenteras var för sig.

Ansvarsfördelning

För att guiden ska vara ett bra verktyg och underlag åt varje nämnd och bolag finns egna kapitel för respektive med miljömål, insatser och uppföljning.


Uppföljning

Varje år sker en gemensam uppföljning av miljöprogrammet för att se över om vi går i rätt riktning eller om justeringar behöver vidtas. 


Mer information

Gå gärna vidare via de länkar som finns i text eller i bilder för att hitta mer information. Öppnas i nya fönster.